Letošnji svetovni dan voda posvečamo podzemni vodi z geslom »Podzemna voda: Skrito naj postane vidno«.

Svetovni dan voda obeležujemo na podlagi pobude, nastale v letu 1992 na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju v brazilskem Riu de Janeiru. Prvič smo ga v svetovnem merilu obeležili leta 1993.

Podzemna voda je voda v podzemlju in v vodonosnikih ter voda, ki prevladuje pri nas, na kraškem površju. Podzemna voda napaja izvire, reke, jezera in mokrišča ter se izteka v oceane. Napaja se predvsem z dežjem in talečim snegom, ki pronicata v tla.

Skoraj vsa tekoča sladka voda na svetu je podzemna voda in predstavlja večji del vode, ki jo uporabljamo za pitje, čistočo, za proizvodnjo hrane in industrijske procese. Pomembna je za zdravo delovanje ekosistemov, kot so mokrišča in reke.

Vidni vplivi podzemne vode – Nevidna sestavina v hrani

Z rastjo prebivalstva, urbanizacije, gospodarskega razvoja, načinom življenja idr. vse hitreje narašča povpraševanje po vodi, energiji in hrani. Z intenzivno rabo gnojil, pesticidov v kmetijstvu, odpadno vodo z industrije in gospodinjstev ter prekomernim črpanjem vode onesnažujemo naš vir pitne vode. V podzemni vodi se namreč odrazijo vse dejavnosti, ki potekajo na površju in vanjo se stekajo vse vrste odpadkov.

Ker je čiščenje vode težaven in dolgotrajen proces je zaščita vode in vzdržna raba ključna za preživetje in prilagajanje na klimatske spremembe ter potrebe rastočega števila prebivalstva. Ker pa podzemna voda ne pozna državnih meja moramo pri njenem upravljanju sodelovati čezmejno.

Varstvo podzemne vode na Pivškem

Voda na Pivškem, ki je večino leta skrita pod površjem, je predmet različnih raziskovanj. Inštitut za raziskovanje krasa ZRSC SAZU spremlja stanje in nihanje vode na Pivških presihajočih jezerih in njihovih izvirnih jamah. Namen spremljanja je iskanje nadomestnega vodnega vira, ki bi v primeru morebitnih motenj lahko začasno nadomestil zajetje v Malnih.

Redne ozaveščevalne akcije o rabi vode in pomenu čiste vode ter vplivu na podzemno vodo izvaja komunalno podjetje KOVOD, ki na območju občin Pivka in Postojna oskrbi za oskrbo s pitno vodo.

Domačinka Tina Kirn iz Zagorja se v več svojih strokovnih prispevkih dotika Pivških presihajočih jezer. Več o tem lahko preberete v njenem zadnjem prispevku »Varstvo Pivških presihajočih jezer: med ohranjanjem narave in upravljanjem z vodami«.

V krajinskem parku Pivška presihajoča jezera posvečamo veliko pozornosti ozaveščanju o podzemni vodi, pomenu pitne vode in šibkosti kraškega vodonosnika. Podzemni vodi namenjamo veliko pozornosti v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer in na učni poti urejeni na Čistilni napravi ŽIVA v Pivki, s katero upravlja KOVOD. Kakovost podzemne vode naslavljamo tudi v projektu PIVKA.KRAS.PRESIHA. V projektu bomo odpravljali problematiko divjih odlagališč v kraških jamah in udornicah. Čistili bomo udornico Ravnica, pri Jurščah, ki velja za najbolj onesnaženo jamo v Sloveniji.

Več strokovnih prispevkov na temo podzemnih voda najdete med strokovnimi prispevki v knjižnici na spletni strani Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.

Svetovni dan voda 2022

Svetovni dan voda 2022